Voortgang ontwikkeling MenuedeLingeLijn-station Gorinchem-Noord

In de raadsinfomatiebrieven komen we een brief tegen over de Voortgang ontwikkeling MerwedeLingelijn-station Gorinchem-Noord. Hieronder de brief van 18 maart aan de leden van de raad.

Geachte leden van de raad,
Begin 2020 werd duidelijkdat ProRail geen toestemming zou geven om het geplande treinstation Gorinchem-Noord en overleg, met de daarbij behorende infrastructuur, conform het plan uit 2009 te ontwikkelen aan de MerwedeLingelijn.

Hierover bent u op 1 juli 2020 met een RIB op de hoogte
gesteld. Deze afwijzing werd veroorzaakt door de inmiddels aangescherpte wet- en regelgeving rond de locatie van oven/vegen, vooral met betrekking tot de verkeerveiligheid. Verder speelde hierbij de komst van een Directie Overwegen bij ProRail, die streng toeziet op de handhaving van deze regels.

Na deze vaststelling is met de samenwerkende partijen (ProRail, Gemeente Gorinchem, Provincie Zuid-Holland en de MLL Beheer BV) gekeken welke alternatieven er nog ontwikkeld konden worden om het gewenste MLL- station alsnog te kunnen realiseren. Dit vanwege het zwaarwegende belang
van deze toekomstige halte in relatie tot het openbaar vervoer in de regio; specifiek gaat het daarbij om de ontsluiting van de scholengemeenschappen in de directe omgeving en het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein.

Dit overleg heeft ertoe geleid dat er drie varianten op tafel zijn gekomen, als alternatief voor het oorspronkelijke plan uit 2009. Ingenieursbureau Movares heeft vervolgens de opdracht gekregen om deze varianten nader uit te werken. Movares heeft deze varianten niet alleen concreet uitgewerkt,
maar ook voor iedere variant een raming opgesteld en de vervoerswaarde per variant beoordeeld.

Begin 2021 zijn deze drie varianten besproken met de samenwerkende partijen. De scenario`s zijn beoordeeld op investering en vervoerswaarde. Daarbij is vooral ook gekeken naar de positionering van de overweg (in relatie tot de locatie van het treinstation). Dat is belangrijk voor de spoorveiligheid, wat voor ProRail een cruciaal element is in de te kiezen oplossing. Vanuit de Gemeente Gorinchem zijn ook de toekomstige infrastructurele maatregelen ingebracht (nieuwe Haarweg), om zo een goed
beeld te krijgen bij de beoordeling van de varianten.

De conclusie van dit overleg was dat er een tweetal varianten in aanmerking komt voor verdere besluitvorming. Het gaat hier om een variant met een ongelijkvloerse kruising en een versie waarbij de halte in zuidelijke richting verplaatst is. De eerstgenoemde variant voldoet echter niet aan de (financiële) uitgangspunten die de Gemeente Gorinchem geformuleerd heeft. ProRail heeft aangegeven dat zij een periode van drie maanden nodig heeft om te onderzoeken of dit verschil alsnog overbrugd kan worden, Als dit het geval is, zal er door alle betrokken partijen samen een keuze gemaakt

De planning is dat er in het tweede kwartaal van dit jaar duidelijkheid is welke variant in aanmerking komt om nader uitgewerkt te worden. Zodra deze duidelijkheid er is dient er nog een nadere uitwerking te komen waarna we uiteraard bij u terug komen om de voorkeursvariant aan u voor te leggen.

secretaris/burgemeester

Geef een reactie