Begroting Gorinchem 2022: ruimte voor ambities

Op donderdag 7 oktober heeft het college van B&W van Gorinchem de begroting voor 2022 ter besluitvorming aangeboden aan de raad. Ook in 2022 wordt verder ingezet op het realiseren van de ambities die zijn vastgelegd in het Gorcums Akkoord. Dat betekent verder investeren in duurzaamheid, mobiliteit, sociaal domein en onderwijs, zodat Gorinchem een stad blijft waar het fijn wonen, werken, leren en recreëren is. Daarnaast biedt deze laatste begroting van dit college, mede dankzij extra middelen van het Rijk, ruimte aan het nieuwe college voor het stellen van nieuwe ambities. De gemeenteraad bespreekt de begroting tijdens de raadsvergadering op 4 november 2021.

Het is de laatste begroting van dit college. In maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats, waarna een nieuw college wordt gevormd. Dick van Zanten, wethouder financiën: “Ook in 2022 blijven we investeren in verschillende projecten die passen binnen de visies die we samen met de stad hebben opgesteld en die bijdragen aan een duurzame en goed bereikbare stad, waar mensen graag wonen, werken, leren en recreëren. Denk aan projecten als de herinrichting van de Haarsekaden, zodat scholieren daar veilig kunnen fietsen, en het ontwikkelen van plannen voor meer parkeerplaatsen bij garage Kweeklust. Ook wordt geïnvesteerd in verschillende nieuwbouwprojecten, integraal sociaal beleid, elektrische veerboten, extra OV-station, vervangende nieuwbouw voor Gilde Vakcollege Techniek en het i-lab in Gorinchem-Noord en maken we een start met de realisatie van het warmtenet. Kortom, we investeren in belangrijke thema’s als duurzaamheid, mobiliteit, sociaal domein en onderwijs. En we geven het nieuwe college ruimte voor het stellen van nieuwe ambities.”

Vernieuwingen gemeentefonds en jeugdzorg

In de loop van 2022 wordt een herziening van het gemeentefonds verwacht, het fonds dat de middelen van het Rijk verdeelt over de gemeenten. Dit kan in negatieve zin gevolgen hebben voor de middelen die Gorinchem van het Rijk ontvangt. Ook wordt een landelijke hervorming van de jeugdzorg verwacht. Van Zanten: “Voor 2022 ontvangen de gemeenten van het Rijk extra middelen voor de tekorten in de jeugdzorg. Deze financiële middelen zijn nu nog alleen voor 2022, maar we verwachten dat die ook voor de jaren erna gaan gelden. Maar daarover beslist een nieuw kabinet.”

Terugblik

Dick van Zanten, wethouder Financiën: “Ondanks de coronacrisis, hebben we in deze collegeperiode veel in gang gezet. Met de visie van de stad ‘GO2032’ hadden we daarvoor een aantal concrete bouwstenen in handen. Dankzij vele stadsgenoten, streekgenoten, ondernemers, organisaties en andere betrokkenen, hebben we deze vertaald naar verschillende deelvisies die nodig zijn om de stad toekomstbestendig te ontwikkelen. Denk aan de woon- en transformatievisie, de mobiliteitsvisie, de cultuurvisie, de transitievisie warmte, de regionale energiestrategie, de economische visie, het integraal sociaal beleid en een dienstverleningsvisie. Deze kregen hun beslag in onder andere de realisatie van meer dan 1000 woningen, Samengorinchem.nl als digitaal platform, een beroepencampus met innovatiecentrum in Gorinchem-Noord en een multifunctionele sporthal bij het Fortes Lyceum.”

Meer informatie

Meer informatie over de begroting 2022 kunt u vinden op de website van de gemeente Gorinchem via: www.gorinchem.nl/begroting

Geef een reactie