Schriftelijke vragen Democraten Gorinchem

Gepubliceerd op 2 september 2022 om 12:57

Lokaal offensief tegen gevolgen stijging energielasten

Inleiding en motivatie:

Zoals bekend is er een ongekende stijging van de energielasten aan de gang. Democraten Gorinchem nodigt en daagt het college uit om binnen de grenzen van onze lokale mogelijkheden alles in het werk te stellen om de gevolgen van deze stijgingen te beperken. Met het oog daarop stellen wij de onderstaande vragen.

In het bijzonder vragen wij aandacht voor de minima en de OZB:

In de veel verkiezingsprogramma’s en inmiddels ook in het coalitieakkoord is het voornemen opgenomen om het minimabeleid in Gorinchem te verruimen van 120 naar 130%. De energietoeslag die het rijk nu mogelijk maakt is in de uitvoering gekoppeld aan de grens van het minimabeleid. Een gevolg daarvan is dat inwoners van Vijfheerenlanden tot aan 130% van het minimumloon recht
hebben op de toeslag en in Gorinchem maar tot 120%. Wij pleiten voor een versnelde aanpassing naar 130% om zodoende de betreffende groep alsnog toegang te geven tot de toeslag.

Omdat de enorm hoge energielasten ook veel middeninkomens raken, stellen wij tevens voor om de door de coalitie beoogde verhoging van de OZB te schrappen. Eerder waren wij verbaasd en teleurgesteld dat ondanks de VVD-verkiezingsbelofte het voornemen is de OZB te verhogen. Nu de energielasten enorm zijn gestegen sinds de laatste discussie over de OZB vragen wij het college om het voornemen te heroverwegen om te laten zien dat we de beperkte mogelijkheden die een gemeente heeft om lasten te beperken wel aangrijpen.

De motivatie voor de overige voorstellen zijn verwerkt in de onderstaande vragen:

Vragen:
1) Deelt het college onze opvatting dat de energiecrisis ook van de lokale overheid vereist om alle mogelijkheden aan te grijpen om toenemende armoede te beperken?
2) Deelt het college onze waarneming dat er in 2022, 2023 en 2024 ruimte overschotten zijn in de te verwachten jaarresultaten waar incidentele uitgaven van gedaan kunnen worden indien de politieke bereidheid daartoe bestaat?
3) Is het college bereid om met spoed de norm voor minimabeleid nog in 2022 te verhogen naar 130% opdat de groep inwoners tussen de 120 en 130% niet onnodig de energietoeslag mislopen?
4) Indien uw college die mogelijkheid niet ziet is uw college dan bereid om lokaal een energietoeslag toe te kennen aan de groep inwoners tussen de 120 en 130% van de geldende bijstandsnorm?
5) Heeft het college zicht op de huidige en te verwachten effecten van de energiecrisis op het gebruik van voorzieningen zoals de Stichting Leergeld en de Voedselbank?
6) Is het college bereid het komende jaar maandelijks te rapporteren over de mogelijke toename van het gebruik van deze voorzieningen en de financiële effecten daarvan voor de betreffende stichtingen?
7) Is het college bereid om na te gaan zo nodig incidentele financiële bijdragen te leveren in 2022 en 2023 aan deze of vergelijkbare stichtingen?8) Wil het college berekenen wat de gevolgen zijn van het bevriezen van de OZB in 2022 en 2023 en de mogelijkheid daarvan als optie te verwoorden in de aanstaande begroting 2023?
9) Kan en wil het college dat eveneens doen voor een mogelijke verlaging van de OZB met 1 en 2%?
10) Welke mogelijkheden ziet het college om verduurzaming van de Gorinchemse woningvoorraad versneld te verduurzamen in de vorm van energiebesparende maatregelen?
11) Kan het college in beeld brengen welke gemeentelijke subsidiemogelijkheden er in theorie toe te voegen en of uit te breiden zijn om inwoners te ondersteunen in energiebesparende mogelijkheden?
12) Kan het college verzekeren dat de aangekondigde afschaffing van de hondenbelasting als voorstel met ingang van 2023 wordt opgenomen in het raadsvoorstel voor de begroting van 2023?
13) Is het college bereid om met de schoolbesturen in contact te treden over intensivering van signalering en bestrijding van armoede-effecten?
14) Kan het college met spoed in beeld brengen wat de effecten zijn van de toegenomen energielasten op de exploitaties van schoolgebouwen? We verzoeken daarbij het college om mogelijkheden en scenario’s in beeld te brengen om de verduurzaming van schoolgebouwen te versnellen om daardoor eerdere te profiteren van besparing op energielasten.

15) Kan het college met spoed in beeld brengen wat de effecten zijn van de toegenomen energielasten op de financiën van de sportverenigingen van Gorinchem en tevens voor de Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties? We verzoeken daarbij het college om mogelijkheden en scenario’s in beeld te brengen hoe bijgedragen kan worden aan een versnelling van de gebouwen van de verenigingen en genoemde stichting om negatieve effecten van de hoge energielasten zo veel mogelijk te beperken?
16) Is het college bereid om vanwege de urgentie binnen 2 maanden een programma voor te stellen ter bestrijding van lokale armoede en daarbij verschillende intensiteiten, mogelijkheden en scenario’s te schetsen?


Namens de fractie van Democraten Gorinchem
Pierre Schefferlie


«   »