Begroting Gorinchem 2023: aan de slag, met ruimte voor keuzes

Gepubliceerd op 14 oktober 2022 om 16:46

Het college van B&W van Gorinchem heeft donderdag 13 oktober 2022 de begroting voor 2023 ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Het college geeft met de gepresenteerde begroting ruimte om samen met de raad de komende jaren verder invulling te geven aan de ambities en speerpunten die belangrijk zijn voor de stad. Met oog voor een goede balans tussen ambities en beschikbare middelen. De gemeenteraad bespreekt de begroting tijdens de raadsvergadering op donderdag 10 november 2022.

Samen keuzes maken

Marjo Molengraaf, wethouder financiën: “We presenteren een begroting die financieel ruimte biedt om de komende periode keuzes te maken en verder invulling te geven aan wat we willen bereiken. Het college is nog maar kort geleden aangetreden, waardoor de financiële vertaling nog niet in alle gevallen gemaakt is. We willen samen met de raad de diverse onderdelen van het coalitieakkoord verder uitwerken. De gemaakte keuzes en financiële haalbaarheid zijn daarom straks terug te zien in de Perspectiefnota 2024.”

Uitdagingen

Het college staat voor grote uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid en de woningmarkt. Deze opgaven wil het college aan elkaar verbinden. Dit vraagt naar verwachting een aanzienlijke investeringsruimte en mogelijk een heroverweging van eerder gemaakte keuzes. Er wordt ingezet op versnelling van de verduurzaming van woningen en (gemeentelijk) vastgoed. Een lokale adaptatiestrategie en een bijbehorend uitvoeringplan is in ontwikkeling met aandacht voor hittestress, wateroverlast en biodiversiteit.

Armoede en schulden

Met partners in de stad wordt gewerkt aan de aanpak van armoede en schulden onder inwoners. Zo wordt de inkomensgrens voor de minimaregelingen verhoogd van 120 naar 130% van de bijstandsnorm. Daarbij wordt in het oog gehouden hoe het Rijk omgaat met de uitdagingen op het gebied van energiearmoede. En welke rol daarin voor de gemeente is weggelegd.

Hondenbelasting

Vanaf 2023 wordt geen hondenbelasting meer in rekening gebracht aan hondenbezitters. Begin 2023 wordt de onderwijshuisvesting integraal met de gemeenteraad besproken. En wordt uitvoering gegeven aan de reeds gemaakte plannen rondom i_lab. Ook is aandacht voor versterking van de lokale economie. En zet het college zich ervoor in om onder andere via activiteiten en evenementen in de stad de onderlinge verbinding tussen inwoners te stimuleren en te verstevigen.

Investeringsambities versus afbouw schulden

Het college constateert dat de investeringsambities voor de komende jaren wel op gespannen voet staan met de wens om de gemeentelijke schuld af te bouwen. Wethouder Molengraaf: “We willen doorgaan op de ingezette weg tot afbouw van de schulden om de begroting sluitend te houden. Tegelijk zoeken we naar andere wegen om in de behoefte aan investeringsruimte te kunnen voorzien.”

Meer informatie

Meer informatie over de begroting 2023 kunt u vinden op de website van gemeente Gorinchem.


«   »