Oplossing Banneweg vraagt 14,4 miljoen euro

Gepubliceerd op 4 november 2022 om 10:52

Hoe zorgen we ervoor dat de Banneweg verkeersveiliger wordt? Beter oversteekbaar is voor langzaam verkeer en een betere doorstroming kent? Dit is de opdracht vanuit de Mobiliteitsvisie 2040. Alle onderzoeken en studies zijn afgerond, reacties van belanghebbenden zijn meegenomen en er ligt een schetsontwerp.

 Ook de bijbehorende raming van de kosten om het ontwerp verder uit te werken en realiseren. Hiervoor is een bedrag van 14,4 miljoen euro nodig. “Ik ben blij dat de puzzel is gelegd en de uitvoering van de tweede fase een stap dichterbij is gekomen. Met dit schetsontwerp kunnen we de belangrijke verkeersader van Gorinchem aanpakken en verbeteren”, aldus wethouder Molengraaf.

Verkeersstudie

In samenwerking met ingenieurs- en adviesbureau Antea Group is onderzoek verricht naar rotondes De Kom en Tussen de Bruggen. Deze onderzoeken waren nodig omdat de verkeersafwikkeling door deze rotondes bepalend is voor de doorstroming op de Banneweg. Op basis van het onderzoek is het project verruimd. Naast herinrichting van de Banneweg vanaf het kruispunt met Stalkaarsen tot en met rotonde De Kom blijkt ook de aanpak van Rotonde Tussen de Bruggen en het aangrenzende wegennet rondom het sluizencomplex nodig. De kansrijke oplossingen zijn input geweest voor de vervolgstudie, die recent is afgerond. In deze studie zijn verschillende oplossingen en varianten geschetst, die uiteindelijk hebben geleid tot een voorkeursoplossing.

Proces schetsontwerp

De oplossingen en varianten daarop zijn gepresenteerd tijdens de informatiemarkt Banneweg op 10 mei 2022. Iedereen uit de stad was welkom om zich te laten informeren en te reageren. Vragen en suggesties konden meegegeven worden die avond. Ook waren de ontwerpen in een online omgeving te bekijken en kon men deze beoordelen en hierop reageren. In totaal zijn bijna 50 reacties ontvangen. Deze reacties zijn allemaal bekeken en beoordeeld en hebben tot aanpassing van het ontwerp geleid. Uiteindelijk is de voorkeursoplossing uitgewerkt tot het schetsontwerp.

Maatregelen

De Banneweg is een lastige puzzel, omdat er veel gebruikers zijn met verschillende belangen en de beschikbare ruimte beperkt is. Hoe kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat de Banneweg veiliger wordt voor de fietser? Een van de maatregelen die het veiliger maakt voor de fietser, is langs de hele Banneweg vrijliggende fietspaden aanleggen. Ook worden er fietsstroken aangelegd op de Hoge Brug en Kanselpoortweg. Daarnaast wordt de veiligheid verbeterd door het Piazza Center een aparte en directe aansluiting te geven voor autoverkeer. Ook wordt het wegprofiel op diverse plekken teruggebracht naar 1 rijstrook per richting, waardoor er minder rijstroken overgestoken hoeven te worden. Hierdoor wordt de oversteekbaarheid beter en wordt het dus ook veiliger om over te steken. Auto's en fietsers worden op kruispunten - daar waar mogelijk - gescheiden bij het oversteken van de Banneweg. Dit zijn een aantal maatregelen. In het rapport staan alle maatregelen die de verkeersveiligheid, oversteekbaarheid en doorstroming bevorderen opgenomen. Het rapport met de verkeersstudie inclusief het schetsontwerp en de beantwoording van de reacties vanuit de stad is in te zien op de projectpagina Banneweg op de gemeentelijke website.

Besluit gemeenteraad nodig

Voor de verdere uitwerking van de voorkeursoplossing en start van de realisatie in 2025 is een bedrag van 14,4 miljoen euro nodig. Het is aan de gemeenteraad om te besluiten of ze dit bedrag beschikbaar wil stellen in de vorm van een investeringskrediet. Naar verwachting zal de raad daar op 26 januari 2023 over besluiten.

Mobiliteitsvisie Gorinchem 2040

In januari 2020 heeft de gemeenteraad de Mobiliteitsvisie Gorinchem 2040 vastgesteld. Daarna zijn de maatregelen voor de Mobiliteitsvisie uitgewerkt en heeft de gemeenteraad in september 2020 een maatregelenoverzicht en een uitvoeringsagenda 2020-2023 vastgesteld. Ten aanzien van het project Banneweg zijn daarbij drie maatregelen benoemd, die moeten leiden tot verbetering van de verkeersveiligheid, oversteekbaarheid en doorstroming van de Banneweg. 

google - streetview