College Gorinchem sluit jaarrekening 2022 af met positief resultaat

Gepubliceerd op 1 juni 2023 om 15:24

Foto: Studio ZieZoo

De jaarrekening van de gemeente Gorinchem over het jaar 2022 laat een positief netto-resultaat zien van € 3,5 mln. Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. Het college, dat in de zomer van 2022 aantrad, presenteert hiermee de eerste jaarrekening uit hun bestuursperiode.

Omzien naar elkaar

Marjo Molengraaf, wethouder financiën: “Afgelopen jaar was een bijzonder jaar. Het begon met een lockdown als maatregel tegen het coronavirus. Vanaf maart ging onze samenleving weer open. Ook in Gorinchem ging het weer bruisen. Tegelijkertijd werden we opgeschrikt door de oorlog die uitbrak in Oekraïne. De opvang van mensen die hun eigen land noodgedwongen moesten verlaten, laat zien hoe we als stad van Tolerantie omzien naar wie in nood is.

Het afgelopen jaar kenmerkte zich ook door flinke prijsstijgingen. We hebben samen met onze partner Avres werk gemaakt van ons armoedebeleid. Inwoners die het niet breed hebben ondersteunen we. Zo zijn we aan de slag gegaan met energie- en menstruatiearmoede en is het energienoodfonds voor sociale ontmoetingsplaatsen gestart. Daarnaast kunnen meer inwoners gebruik maken van minimaregelingen. Afgelopen jaar verhoogden we de inkomensgrens van 120 naar 130% van de bijstandsnorm.”

In 2022 waren er gelukkig weer mogelijkheden om elkaar op te zoeken, te ontmoeten en na te denken over de ontwikkeling van onze stad. Het college ziet veel energie bij ondernemers en inwoners. We werken graag met hen samen. Bouwen aan een leefbare, duurzame en Allermooiste Vestingstad kunnen we immers niet alleen. Samenwerken in en met de stad en de regio staat ook de komende periode centraal.
 

Verder bouwen aan een leefbare, duurzame en allermooiste vestingstad

Wethouder Molengraaf: “In 2022 werkten we samen met regio en provincie aan een bestuursovereenkomst om een andere plek dan Avelingen te zoeken voor de windopgave vanuit de Regionale Energiestrategie (RES). We zijn aan de slag gegaan met de verduurzaming van onze gemeentelijke gebouwen en het opstellen van een toekomstvisie voor het zwembad. We hebben gewerkt aan een nieuw Integraal Veiligheidsplan. We werkten aan de aanpak van mobiliteitsvraagstukken, van de Banneweg en de Haarsekade tot de A15 en de A27. We zetten in op toegankelijke en laagdrempelige voorzieningen voor kunst, cultuur en sport. We koesteren ons (wereld)erfgoed. Zetten volop in op de kansen die dit biedt voor toerisme en recreatie. En we blijven werken aan de ontwikkeling van de (binnen)stad waar inwoners en bezoekers trots op kunnen zijn.”
 

Ontwikkeling resultaat

De jaarrekening 2022 sluit met een positief resultaat na bestemming van € 3,5 mln. Voorgesteld wordt om dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. In de tussentijdse rapportage 2022 sprak het college de verwachting uit dat het jaarrekeningresultaat 2022 € 1,3 mln. positief uit zou komen. Het definitieve resultaat 2022 na bestemming is dus € 2,2 mln. hoger uitgevallen. Voor een belangrijk deel komt dit omdat in de tweede helft van het jaar de vraag naar vergunningen onverminderd hoog is gebleven. Verder zijn in de tweede helft van 2022 een aantal
gemeentelijke objecten verkocht.
 

Bestemmingen

Het resultaat voor bestemming komt uit op € 11,5 mln. positief. Dit positieve resultaat komt deels door het positieve saldo van € 2,8 mln. op de budgetten voor de uitvoering van het Integraal Sociaal Beleid (ISB). Vanwege de corona-situatie konden diverse initiatieven en projecten niet doorgaan. Daarnaast heeft het Rijk gemeenten extra gecompenseerd voor de kosten van de Jeugdzorg. Voor een deel worden deze middelen in latere jaren besteed. Gorinchem ontving van het Rijk € 1,7 mln. waaronder € 1,1 mln. voor de uitkering van energietoeslag aan mensen die leven van 120% van het sociaal minimum of minder.
 

Middelen behouden

Voor € 8 mln. blijven de middelen beschikbaar voor de afronding van werkzaamheden in 2023 of inzet in latere jaren. Het resultaat na bestemming van € 3,5 mln. maakt onderdeel uit van de Perspectiefnota 2024-2027 die binnenkort aan de gemeenteraad wordt aangeboden. De gemeenteraad bespreekt de jaarstukken over 2022 op 15 en 22 juni 2023. 
 

Samenvatting en uitgebreide jaarstukken

In de samenvatting - Jaarstukken in een Oogopslag (JIEO) - is te lezen wat de gemeente aan inkomsten ontving en heeft uitgegeven in 2022. De jaarstukken, JIEO en de stresstest zijn op de website van gemeente Gorinchem te lezen en worden vrijdag 3 juni gepubliceerd op de speciale digitale omgeving voor de jaarstukken.

«   »