Perspectiefnota gemeente Gorinchem vormt fundament voor begroting 2023

Gepubliceerd op 17 juni 2022 om 17:55

 Met de wisseling van het college in het vooruitzicht presenteert het huidige college van gemeente Gorinchem de Perspectiefnota 2023-2026 (PPN). Een nota die zich beperkt tot technische en feitelijke ontwikkelingen, maar die wel een gezonde financiële basis vormt voor de begroting die het nieuwe college straks in het najaar presenteert.

Lokale vertaling

De definitieve gevolgen van de onrustige situatie in de wereld en de ontwikkeling van het Gemeentefonds inclusief de gevolgen van de nieuwe verdelingssystematiek zijn nog onduidelijk. Daarnaast zijn de ambities uit het op handen zijnde coalitieakkoord van het nieuwe college nog niet bekend. Als gevolg hiervan presenteert de Perspectiefnota 2023-2026 hoofdzakelijk de technische en feitelijke ontwikkelingen als indexering, areaaluitbreiding, onderwijshuisvesting en onontkoombare/wettelijk verplichte taken. 

Mooie resultaten

Dick van Zanten, wethouder Financiën: “We kijken terug op vier mooie jaren waarin wij – ondanks de soms lastige omstandigheden – samen met de stad mooie resultaten hebben behaald. Resultaten waar we met trots op terug zien. Met deze perspectiefnota geven we het nieuwe college een gezonde financiële basis mee voor de komende periode. En laten we hen de ruimte om hun ambities in de Begroting 2023-2026 te presenteren.”  

Uitwerking in Begroting 2023-2026

Nadat het nieuwe college is geïnstalleerd en het nieuwe coalitieakkoord is vastgesteld, worden de hieruit voortvloeiende beleidsambities in de Begroting 2023-2026 verder uitgewerkt.

Bespreking PPN in gemeenteraad

De perspectiefnota is 16 juni aangeboden aan de gemeenteraad van Gorinchem. Op dinsdag 5 juli bespreekt de gemeenteraad de Perspectiefnota 2023-2026. Zie voor meer informatie www.gorinchem.nl/gemeenteraad.