Begroting Gorinchem 2024: keuzes maken en aan de slag

Gepubliceerd op 13 oktober 2023 om 12:13

Het college van B&W van Gorinchem heeft donderdag 12 oktober 2023 de begroting voor 2024 ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. De begroting laat zien waar het college aan werkt. Zoals de bereikbaarheid van de stad, een aantrekkelijke binnenstad en waardevol erfgoed. 

Maar werkt ook aan passende onderwijshuisvesting en aan de verduurzaming van woningen en vastgoed. Samen met de raad gaat het college op zoek naar een goede balans tussen ambities en beschikbare middelen.

Samen keuzes maken

Marjo Molengraaf, wethouder financiën: “We werken hard aan de verdere ontwikkeling van onze mooie vestingstad. In de begroting zoals we die nu presenteren, laat het college zien welke keuzes wat ons betreft op dit moment gemaakt kunnen worden. Hierover gaan we de komende weken graag verder in gesprek met de gemeenteraad. Om zo samen te komen tot realistische, betaalbare en haalbare keuzes.”

Aan de slag

Het college gaat aan de slag met de bereikbaarheid van de stad. Er worden maatregelen genomen zodat verkeer soepel door de stad kan bewegen, zoals de herinrichting van de Banneweg en de Haarsekades. Er is aandacht voor het verder ontwikkelen van een aantrekkelijke binnenstad. Onderneemt het college actie om te verduurzamen en de stad aan te passen aan een veranderend klimaat. Blijft er aandacht voor de verduurzaming van woningen en (gemeentelijk) vastgoed. En wordt beleid ontwikkeld zodat waardevol erfgoed dat ons is doorgegeven ook weer door gegeven kan worden aan volgende generaties. 

Behoud voorzieningen

De gemeente werkt aan het behouden en waar nodig vernieuwen van voorzieningen in de stad. Zo gaat het college aan de slag om een nieuw en vooral duurzaam en toekomstbestendig zwembad als voorziening voor de stad en voor de regio te realiseren. Toekomstbestendige onderwijshuisvesting heeft de aandacht. En het college blijft zich inzetten om onder andere via activiteiten en evenementen in de stad de onderlinge verbinding tussen inwoners te stimuleren en te verstevigen.

Financiële uitdagingen

Het college constateert dat de gemeente voor financiële uitdagingen staat. Er zijn veel ambities waar het college aan wil werken, maar er is niet altijd financiële ruimte om met alle onderwerpen tegelijk aan de slag te gaan. 

Wethouder Molengraaf: “Het is gelukt om in de eerste jaren een sluitende begroting op te leveren. Vanaf 2026 lukt dit echter niet. Door tekortschietende middelen vanuit de Rijksoverheid komt de begroting voor veel gemeenten vanaf 2026 negatief uit. En dat geldt dus ook voor onze begroting. Door deze financiële realiteit zichtbaar te maken, laten we zien aan de Rijksoverheid dat de gemeentelijke financiën onvoldoende zijn voor het uitvoeren van het huidige takenpakket. We staan dan ook achter de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan het Rijk voor een rechtvaardig, duurzaam en solide meerjarig financieel perspectief.”

Meer informatie

    De gemeenteraad bespreekt de begroting tijdens de raadsvergadering op donderdag 9 november 2023.