Onvoorziene baggerwerkzaamheden

Gepubliceerd op 21 december 2023 om 10:23

Bron: Raadsinformatiebrief Gorinchem

Sinds 2009 heeft het waterschap Rivierenland het beheer van het stedelijk oppervlaktewater in Gorinchem overgenomen, hoewel de financiële verantwoordelijkheid bij de gemeente Gorinchem blijft liggen. Recentelijk zijn er wijzigingen opgetreden in de baggerplanning van het waterschap, wat heeft geleid tot onvoorziene kosten voor de gemeente Gorinchem met betrekking tot aanstaande baggerwerkzaamheden in Gorinchem-Oost/Dalem.

Het waterschap heeft aangegeven tijdig te hebben gecommuniceerd over deze aanstaande werkzaamheden. Echter, mogelijk is binnen de ambtelijke organisatie niet adequaat gereageerd op deze communicatie, wat heeft geresulteerd in het niet opnemen van deze lasten in de begroting van de gemeente Gorinchem. De daadwerkelijke uitvoering van de baggerwerkzaamheden staat gepland van november 2023 tot maart 2024, met een verwachte kostenschatting van ongeveer € 538.000.

Ondanks de financiële uitdagingen is het onderhouden van de watergangen een wettelijke verplichting voor de gemeente Gorinchem, waardoor uitstel of het niet uitvoeren van deze werkzaamheden geen optie is. Om onverwachte kosten in de toekomst te voorkomen, is overeengekomen dat de gemeente vijf jaar voorafgaand aan dergelijke werkzaamheden op de hoogte wordt gebracht door het waterschap.

De financiële impact van deze baggerwerkzaamheden is als volgt: een deel van de kosten wordt gedekt vanuit de voorziening Vervanging riolering (GRP), wat essentieel is gezien de verbondenheid tussen baggerwerkzaamheden en rioleringsvoorzieningen. Echter, een aanzienlijk bedrag zal ten laste komen van de algemene middelen en begrotingssaldo van de gemeente in zowel 2023 als 2024.

Het college van Gorinchem zal de financiële gevolgen voor 2023 opnemen in het jaarwerk van dat jaar. Voor de exploitatiebegroting van 2024 worden deze gevolgen conform de Financiële verordening gemeente Gorinchem verwerkt in een separaat raadsvoorstel in dat jaar.