Resultaten enquête uitgangspunten windverkenning bekend

Gepubliceerd op 28 oktober 2023 om 10:53

Een ruime meerderheid van de inwoners van de Alblasserwaard vindt de overstap naar duurzame energieopwekking belangrijk. Dit is één van de conclusies die naar voren komt uit de online enquête die ruim 1.800 inwoners van Gorinchem en Molenlanden in augustus en september invulden. In de enquête konden inwoners aangeven welke uitgangspunten zij belangrijk vinden bij het zoeken naar geschikte locaties voor het plaatsen van windmolens in de regio.

Meest genoemde uitgangspunten windverkenning

Iets minder dan de helft van de inwoners die de enquête invulden ziet het liefst alle benodigde windturbines op één locatie. Een kwart geeft de voorkeur aan spreiding over twee of drie locaties en de rest heeft geen voorkeur of weet het niet. Vooral bedrijventerreinen en, in iets mindere mate, langs infrastructuur zoals wegen, dijken en rivieren worden vaak genoemd als goede locaties om windturbines te plaatsen. Belangrijke aandachtspunten zijn het beperken dan wel voorkomen van overlast door windturbines. Ook zien inwoners graag dat natuur- en recreatiegebieden gecreëerd, verbeterd of in stand gehouden worden.

Betrokkenheid inwoners bij de windverkenning

In de enquête werd inwoners ook gevraagd op welke wijze zij bij het vervolg van de windverkenning betrokken willen worden. Ongeveer drie op de tien inwoners geeft aan op enige wijze actief betrokken te willen worden bij de planvorming en/of financiële participatie. Zo wil 15% van alle inwoners meepraten en/of meedenken over de manier waarop ze kunnen profiteren van energie-initiatieven. Zo’n 9% is zelfs geïnteresseerd om financieel deel te nemen.

Gesprekken met grondeigenaren

Naast de enquête werden in september gesprekken gevoerd met grondeigenaren en (andere) potentiële initiatiefnemers voor nieuwe windprojecten in RES-regio Alblasserwaard. Tijdens deze eerste verkennende gesprekken konden grondeigenaren en initiatiefnemers aangeven hoe zij aankijken tegen het creëren van maatschappelijke en financiële opbrengsten voor de regio via windprojecten. De inzichten uit de gesprekken worden meegenomen in het vervolgproces.

Vervolgproces

De resultaten van de enquête en de verkennende gesprekken met grondeigenaren maken deel uit van een voorstel dat in november besproken wordt door de gemeenteraden van Gorinchem en Molenlanden. Een lijst van mogelijke zoeklocaties voor windmolens in regio Alblasserwaard is onderdeel van het raadsvoorstel. Eind november nemen de gemeenteraden een besluit over de zoeklocaties. Naar verwachting volgt in het eerste kwartaal van 2024 een participatietraject met belanghebbenden. Inwoners en ondernemers uit Gorinchem en Molenlanden die betrokken willen worden, kunnen hun interesse alvast kenbaar maken door een e-mail te sturen naar duurzaam@gorinchem.nl onder vermelding van klankbordgroep wind.

Onderzoeksrapport

De gemeenteraden van Gorinchem en Molenlanden hebben in het voorjaar van 2023 gezamenlijk een reeks uitgangspunten vastgesteld om mogelijke locaties voor windturbines in de regio Alblasserwaard te verkennen. Via de gehouden enquête konden inwoners aangeven welke uitgangspunten zij belangrijk vinden bij het zoeken naar geschikte locaties voor het plaatsen van windmolens in de regio. De enquête is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Invior in opdracht van de gemeenten Gorinchem en Molenlanden. Deze twee gemeenten vormen samen de Regionale Energiestrategie (RES) regio. Het volledige rapport met alle resultaten is hier te lezen. Of kijk op de website van gemeente Gorinchem of gemeente Molenlanden voor meer informatie over de RES en de windverkenning.