Uitkomsten online raadplegingen windenergie Alblasserwaard bekend

Gepubliceerd op 23 mei 2024 om 08:38

De uitkomsten van de online raadpleging onder inwoners over toevoeging van windlocaties in de Alblasserwaard zijn bekend. De raadpleging werd door ruim 2.500 inwoners uit de regio ingevuld. Grondeigenaren zijn ook gevraagd naar hun opvattingen in een online vragenlijst. De adviezen van de werkgroepen van omwonenden van de zes zoeklocaties en van maatschappelijke organisaties worden eind mei verwacht.

Beperken overlast, landschap, erfgoed en natuur belangrijkste aandachtspunten

Aan de raadpleging namen respondenten uit Molenlanden, Gorinchem en alle buurgemeenten deel. Respondenten hebben verschillende perspectieven als het gaat over windenergie. Veel deelnemers zijn kritisch of negatief over de ambitie om windenergie op te wekken in de regio, maar er is ook een groep inwoners die hier positief in staan. Het voorkomen van overlast is voor omwonenden het belangrijkste aandachtspunt. Daarnaast wordt ook het voorkomen van aantasting van het open polderlandschap door windturbines door een grote groep inwoners belangrijk gevonden. Net als de mogelijke impact van windturbines op natuur en erfgoed. 

De raadpleging heeft ook informatie opgeleverd over welke kwaliteiten inwoners zien in de verschillende zoeklocaties en welke specifieke aandachtspunten spelen bij mogelijke realisatie van windturbines. Bij enkele zoeklocaties wordt bijvoorbeeld gesteld dat bescherming van het open landschap dominant moet zijn. Bij andere locaties speelt het beschermen van de mogelijkheid voor toekomstige woningbouw. Bij weer andere locaties wordt gewezen op een relatief groot of juist kleiner aantal omwonenden. 

Voor respondenten was het mogelijk om de vraag over waar zij windturbines zouden plaatsen (en waarom) over te slaan. Een kwart van de deelnemers heeft de vraag over waar windmolens moeten komen overgeslagen. 93% van de deelnemers gaf aan windenergie een belangrijk onderwerp te vinden om hun mening over te geven. Deelnemers waardeerden de raadpleging gemiddeld met een 6,3, waarbij 77% van de deelnemers de raadpleging een voldoende gaf. 

Grondeigenaren positief over ontwikkeling windturbines 

Ook grondeigenaren van de zes zoeklocaties zijn via een online vragenlijst gevraagd om hun opvattingen over windenergie te delen. Hun opvattingen zijn belangrijk omdat grondeigenaren een rol kunnen spelen bij de realisatie van mogelijke windturbines. Van de ongeveer 130 aangeschreven grondeigenaren vulden 34 de vragenlijst in.  Ook onder grondeigenaren bestaan er verschillende opvattingen en perspectieven. Zij zijn in meerderheid positief over de ontwikkeling van windenergie in de regio. Wat grondeigenaren met elkaar delen, is de waarde die zij hechten aan het eerlijk delen van de opbrengsten van mogelijke windturbines. Ook gaven zij aan dat er voldoende rekening moet worden gehouden met omwonenden en dat de overlast zoveel mogelijk moet worden beperkt. Grondeigenaren geven verder aan het belangrijk te vinden dat de ontwikkeling van windenergie niet voor tweespalt in de samenleving zorgt. 

Adviezen werkgroepen en klankbordgroep 

De argumenten en motivaties die inwoners in de online raadpleging gaven over de verschillende zoekgebieden hielpen de werkgroepen bij het opstellen van de adviezen over de zoeklocaties. De werkgroepen en de klankbordgroep hebben nog tot 30 mei de tijd om hun adviezen af te ronden. De uitkomsten van de online raadpleging, de vragenlijst ingevuld door grondeigenaren, de adviezen van de werkgroepen en de klankbordgroep en individuele adviezen en bijdragen vormen met elkaar de resultaten van het participatieproces.

BESLUITVORMING

Beeldvormende avond – 5 juni 2024 

De eerste stap in de besluitvorming is de gezamenlijke beeldvormende avond voor de gemeenteraden van Gorinchem en Molenlanden op woensdagavond 5 juni 2024 van 19:00 tot 22:00 uur in de raadzaal van het stadhuis in Gorinchem. Raadsleden worden op deze avond door het RES-team geïnformeerd over het verloop en de uitkomsten van de windverkenning. Naast de uitkomsten van de inwoners- en ondernemersraadpleging worden ook aanvullende onderzoeken en voortschrijdende inhoudelijke inzichten gepresenteerd. Vertegenwoordigers van de werkgroepen en de klankbordgroep presenteren deze avond hun adviezen aan de raadsleden. 

Commissievergadering – 27 juni 2024 

In de tweede stap van de besluitvorming wordt de uitkomst van de windverkenning en het raadsvoorstel van de colleges besproken tijdens de gezamenlijke commissievergadering op donderdag 27 juni 2024 van 16:45 uur tot 21:00 uur in Het Bruisend Hart in Hoornaar. De raden van Molenlanden en Gorinchem geven dan hun mening, bepalen hun standpunten en gaan in gesprek met de wethouders. 

Raadsvergadering – 9 juli 2024 

De laatste stap in de besluitvorming is de gecombineerde raadsvergadering over het voorstel dat ter besluitvorming wordt voorgelegd over uitbreiding van windenergie in regio Alblasserwaard op dinsdag 9 juli vanaf 19:30 uur in Het Bruisend Hart in Hoornaar. 

Meepraten 

Aan het begin van de beeldvormende avond en bij de start van de gezamenlijke commissievergadering krijgen inwoners en ondernemers de gelegenheid om iets tegen de raden te zeggen. Dat kan gaan over windenergie in de regio, over de windverkenning of over een specifieke zoek locatie. De spreektijd is maximaal 5 minuten. Als er erg veel aanmeldingen zijn, wordt de spreektijd mogelijk korter. 

Zeepkist 5 juni 2024 

De beeldvormende avond op dinsdag 5 juni begint met de Zeepkist. Inwoners en ondernemers die niet hebben deelgenomen aan een werkgroep of een klankbordgroep en nog willen aangeven aan de aanwezige raadsleden wat zij belangrijk vinden als het gaat om de windverkenning en over windenergie in de Alblasserwaard, kunnen gebruikmaken van de zeepkist. Aanmelden voor de zeepkist kan via de Griffie van gemeente Gorinchem tot uiterlijk 4 juni 2024, 12.00 uur via griffie@gorinchem.nl. 

Inspreken 27 juni 2024 

Aan het begin van de gezamenlijke raadsvergadering kunnen inwoners en ondernemers tegen de raden zeggen wat zij van het raadsvoorstel en de verkenning vinden. Aanmelden voor inspreken kan tot uiterlijk 26 juni 2024, 12:00 uur bij de griffie van Molenlanden via griffie@jouwgemeente.nl

Provinciale besluitvorming 

Nadat de raden hebben besloten, volgt de provincie in 2025 nog een besluitvormingsproces. De provincie stelt eerst nog een Omgevingseffectrapportage (OER, voorheen PlanMER) op. Hierin staan de resultaten van de onderzochte omgevingseffecten van alle zes de zoeklocaties en van locatie Avelingen en eventuele aanvullende verdiepende onderzoeken.  

Op de hoogte blijven  

Iedereen die op de hoogte wil blijven van de windverkenning, kan zich via de websites van de gemeenten abonneren op een digitale nieuwsbrief. Informatie over de windverkenning staat ook regelmatig op de gemeentepagina's in de lokale krant en is te lezen via sociale media. Meer informatie over de windverkenning of aanmelden voor de nieuwsbrief kan via www.molenlanden.nl/windenergieofwww.gorinchem.nl/windenergie. Of mail naar duurzaam@gorinchem.nl

Achtergronden windverkenning 

Het doel van de windverkenning is om te onderzoeken of er reële en alternatieve locaties zijn voor Avelingen dat eerder als zoeklocatie werd benoemd. Mochten die er niet zijn, dan komt Avelingen als mogelijke locatie voor windenergie weer in beeld. Wel is het zo dat alleen zoeklocatie Avelingen niet genoeg is om het volledige windbod te halen. Er moeten dus in ieder geval één tot twee locaties voor windturbines bijkomen in regio Alblasserwaard. Afhankelijk van het vermogen van de uiteindelijke turbines wordt ruimte gezocht voor 6 tot 10 nieuwe windturbines.