Gisteren

Voor Gorkumers wordt 2025 een pittig jaar voor de portemonnee

Wethouder Marjo Molengraaf kondigt aan dat 2025 een uitdagend jaar wordt voor de financiën van Gorcumers. De gemeente staat voor moeilijke beslissingen door grote financiële tegenvallers en een lagere bijdrage uit het Gemeentefonds. Hierdoor moet Gorinchem circa 1,9 miljoen euro missen. 

Een greep uit de verhogingen

De parkeerkosten stijgen opnieuw met 50 cent per uur. Het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart zal 250 euro kosten. Naast de verhoging van de parkeertarieven en de onroerendezaak belasting, streeft het college ernaar om de toeristenbelasting in 2025 extra te verhogen. Deze belasting is vanaf 1 juni 2024 ingevoerd met als doel dit jaar 125.000 euro te genereren.

Lees meer »

Workshop LimonadeBrigade en Jong JGZ: liefdevol begrenzen van je jonge kind

Het stellen van grenzen aan een kind is gezond; het biedt duidelijkheid en veiligheid, wat cruciaal is in hun leven. Maar hoe pak je dat aan: je kind op een liefdevolle manier grenzen stellen?

Tijdens de themabijeenkomst op dinsdag 25 juni delen Eva en Lianne, beiden pedagogisch adviseurs bij Jong JGZ, hun inzichten over dit onderwerp. Je ontvangt praktische hulpmiddelen en we bespreken graag jouw ervaringen als ouder met het stellen van grenzen aan je kind.

De workshop wordt gehouden in Wijkcentrum Rozenobel (Dukatenplein 1) van 20:00 tot 21:30 uur. De toegang is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. Aanmelden kan snel via pedagogischadviseur-gorinchem@jongjgz.nl. Voor meer informatie over het programma, bezoek www.limonadebrigade.nl en de Facebookpagina.

Lees meer »
14 juni 2024

Waarschuwing: Poging tot Telefonische Oplichting in De Lindeborg

Wij willen u waarschuwen voor een nieuwe vorm van telefonische poging tot oplichting die recentelijk plaatsvond binnen het appartementencomplex De Lindeborg in Gorinchem. Donderdagavond werd hier een ouder echtpaar gebeld door een man die zich voordeed als Peter Verhoeven van de politie. Deze oplichter sprak hen, met keurige, beleefde stem, aan met hun eigen achternaam en noemde zowel hun huisnummer als mobiele telefoonnummer.

Hij vertelde dat de politie criminelen had ontdekt die over hun gegevens beschikten en beweerde dat de politie kans had gezien om deze criminelen te hacken en af te luisteren. De oplichter gaf aan dat er SMS-berichten waren onderschept waarin de naam van het echtpaar werd genoemd en uitte zijn bezorgdheid over hun veiligheid. Vervolgens stelde hij vragen als:

  • "Hebben jullie geld in huis?"

  • "Hebben jullie sieraden of andere goederen van waarde?"

Gelukkig werd het echtpaar wantrouwig, vooral toen de oplichter over hacken en afluisteren begon. De man van het echtpaar had jaren bij de politie gewerkt en wist dat de politie nooit dergelijke informatie met burgers zou delen. Bovendien was zijn mobiele nummer bijna bij niemand bekend. Toen hij zich kenbaar maakte aan de oplichter als oud-collega, werd het gesprek onmiddellijk afgebroken door de oplichter.

Het echtpaar heeft direct contact opgenomen met de politie. Kort daarna kwam een agent langs om hun verhaal op te nemen. Hij bevestigde dat dit al de vijfde of zesde melding van die avond was.

Wat te doen bij een verdacht telefoontje:

  1. Blijf kalm en geef geen persoonlijke informatie.

  2. Noteer het telefoonnummer en eventuele andere details (indien mogelijk)

  3. Hang op en bel direct de politie via het algemene nummer 0900-8844 of 112 bij noodgevallen.

Blijf bij een telefoontje alert. Waarschuw buren en familieleden, vooral degenen die mogelijk kwetsbaarder zijn voor dergelijke oplichting. Samen kunnen we voorkomen dat meer mensen slachtoffer worden van deze praktijken.

Lees meer »

Cultuurmaand ook in Natuurcentrum

Met een cultureel programma trekken zangers en dansers door de stad langs verschillende plekken zoals woon-zorgcomplexen, verzorgingshuizen, winkelcentra, wijkcentra en het Natuurcentrum. De artiesten benaderen het publiek direct, zodat iedereen kan deelnemen!

Op zaterdag 15 juni van 14:00 tot 16:00 uur is het Natuurcentrum de plek voor optredens van Breaksquad, MuziKus, ROOTS Dance Studio en Colourful Voices.

Ervaar de diversiteit van deze acts op het eiland! De toegang is kosteloos.

Lees meer »

Verkoop van handwerkartikelen ten goede aan bewoners Steijndeld

Op dinsdag 18 juni vindt er een verkoop van handwerkartikelen plaats in huize Steijndeld, Kortendijk 72, Gorinchem. Deze artikelen zijn vervaardigd door de bewoners en vrijwilligers.

De opbrengsten zullen ten goede komen aan de bewoners van Steijndeld. De verkoop duurt van 14:00 tot 16:00 uur. U bent van harte uitgenodigd om te komen.

Lees meer »

Kunstcafé Rivierenland

Komende zaterdag, 15 juni, is het weer tijd voor het inspirerende Kunstcafé Rivierenland! Er wordt weer teruggekeken op "Out of the Box" tijdens de Cultuurnacht.

Onthoud goed: dit is dé kans om te luisteren, deel te nemen aan het gesprek en mee te denken! Of je nu over je eigen werk of project wilt vertellen, waardevolle tips voor anderen hebt, of simpelweg je werk wilt tonen in een relaxte en inspirerende setting, iedereen is van harte welkom!

Men kijkt uit naar uw ontmoeting en kunnen niet wachten om bij te praten!

Zaterdag 15 juni, van 16:00 tot 18:00 uur
Dorpshuis 'De Lindenhof'
Spijksekweldijk 53
4212 CX Spijk

Lees meer »
13 juni 2024

Locaties windenergie in Alblasserwaard aan gemeenteraden voorgelegd

Gorinchem/Molenlanden – De colleges van Gorinchem en Molenlanden hebben voorgesteld om locaties S (Gorinchem-Noord) en J (zuidwesten van Molenlanden) aan de provincie voor te dragen voor de realisatie van windenergie in de regio Alblasserwaard. De overige zoeklocaties - K, L2, M en O - vallen af. De gemeenteraden bespreken het voorstel op 27 juni 2024 en nemen besluiten op 9 juli 2024 tijdens gezamenlijke raadsvergaderingen. De uiteindelijke beslissing over het mogelijk maken van windenergie ligt bij provincie Zuid-Holland en wordt eind 2025 genomen. 

Onderbouwing colleges 

Wethouders Jan Lock (Molenlanden) en Mark de Boer (Gorinchem): "De colleges hebben zich in hun keuzes laten leiden door de adviezen van de werkgroepen, de uitkomsten van de online raadpleging en de eerder vastgestelde uitgangspunten van de gemeenteraden. Vanuit de werkgroepen en de raadpleging kwamen zorgen over geluidsoverlast en mogelijke gezondheidseffecten nadrukkelijk naar voren. De bescherming van het open polderlandschap en beperking van de impact op natuur en erfgoed worden door zowel inwoners als door de raden belangrijk gevonden. We nemen deze zorgen zeer serieus en doen ons uiterste best om hiermee zoveel mogelijk rekening te houden. Dat omwonenden kunnen meeprofiteren van de financiële opbrengsten en plaatsing in de nabijheid van infrastructuur en grote energieverbruikers zijn belangrijke uitgangspunten die de gemeenteraden ons hebben meegegeven. Dit alles bij elkaar heeft meegewogen in onze voordracht van locaties S en J aan de gemeenteraden."  

Locatie S 

Locatie S ligt aan de rand van het Groene Hart in Gorinchem-Noord en voor een klein deel in Molenlanden nabij de A27. In 2021 is de locatie in RES 1.0 als aandachtsgebied voor windenergie aangewezen. De wijken Haarwijk, Stalkaarsen, de lintbebouwing Hoogbloklandseweg en Haarweg in Gorinchem en de kernen Arkel en Hoogblokland liggen in de nabijheid. Vlakbij de locatie zijn twee turbines vergund (Groote Haar), die nog gebouwd moeten worden. Locatie S is vanuit inpassing in het elektriciteitsnet en bekeken vanuit de businesscase gunstig, omdat een toekomstig bedrijventerrein en onderstation Arkel (een elektrische installatie in het hoogspanningsnet) dichtbij gelegen zijn. Realisatie van de locatie kan betekenen uitbreiding van de twee vergunde windturbines met één of twee aanvullende turbines. Het kan ook gaan om een geheel nieuw plan met drie (grotere) turbines. Hierover zijn verkennende gesprekken met de initiatiefnemers, waaronder energiecoöperatie De Knotwilg en Green Trust.

Locatie J  

Locatie J ligt aan de westelijke rand van de Alblasserwaard, deels in een aandachtsgebied windenergie uit de RES 1.0. De locatie ligt langs de A15 en de Betuwelijn en langs N214 en grenst aan het Alblasserbos. De kernen Oud-Alblas, Wijngaarden in Molenlanden en de wijken Molenvliet en Wilgendonk in Papendrecht liggen in de nabijheid. De locatie ligt dichtbij energieverbruikers en onderstation Alblasserdam. Locatie J biedt in technische zin ruimte voor maximaal zes windturbines. Conform de motie in Molenlanden wordt uitgegaan van 4 turbines. De locatie biedt schuifruimte om de precieze opstelling van turbines te optimaliseren. Dit kan impact op bijvoorbeeld omwonenden, natuur en erfgoed, met name werelderfgoed Kinderdijk, verminderen.

Nader onderzoek nodig

Voor zowel locatie S als voor locatie J geldt dat nader onderzoek nodig is om te bepalen hoe onder meer de impact op natuur, erfgoed en geluidsoverlast voor omwonenden geminimaliseerd of gecompenseerd kan worden. 

Waarom de andere locaties niet 

Locatie K, L2 en M worden niet voorgesteld door de colleges. Belangrijke redenen daarvoor zijn de ligging in het open polderlandschap, de afwezigheid van grote infrastructuur en verwachte substantiële negatieve effecten op erfgoed, natuur en recreatie. Deze locaties liggen ook niet in de aandachtsgebieden windenergie uit de RES 1.0. Voor locatie O geldt dit wel, maar O biedt slechts ruimte voor maximaal drie windturbines. Dit zou betekenen dat er in combinatie met locatie S nog een extra locatie aangewezen moet worden, wat de colleges onwenselijk vinden. Daarnaast zou het combineren van locatie O met locatie S voor hoge druk op de leefomgeving van Hoogblokland zorgen. 

Beperken van hinder 

Nieuwe landelijke milieunormen voor windturbines, naar verwachting per 1 juli 2025, bevatten straks strengere geluids- en afstandsnormen dan de normen die nu van kracht zijn. Slagschaduw wordt teruggebracht tot maximaal 6 uur per jaar én maximaal 20 minuten per dag. Deze strengere normen zijn al meegenomen in de begrenzing van de voorgestelde locaties. In de planvormingsfase kunnen verder nog extra maatregelen worden genomen om overlast te verminderen, zoals de plaatsing van turbines zo ver mogelijk van woningen binnen locaties S en J. Andere opties zijn bijvoorbeeld benutting van natuurlijke barrières, het stimuleren van de keuze voor de stilst mogelijke turbines, het (tijdelijk) verminderen van de draaisnelheid tijdens stille nachten en het uitzetten van de nachtelijke waarschuwingslampen voor objectbeveiliging. 

Uitkomsten participatieproces 

Ruim 2500 inwoners namen deel aan een online raadpleging. Aanvullend schreven zes werkgroepen en verschillende maatschappelijke organisaties uitgebreide adviezen. Deze zijn op 5 juni 2024 gepresenteerd aan de gemeenteraden. Een meerderheid van de deelnemers aan de raadpleging steunen de hoogte van het gehele RES-bod (zon- en windenergie), maar vinden het aandeel windenergie te hoog. Via de raadpleging en vanuit de werkgroepen is aandacht gevraagd voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico’s door windturbines, bescherming van het polderlandschap, waardedaling van huizen en effecten op biodiversiteit, erfgoed en toekomstige woningbouw. Positieve aspecten van windturbines, zoals bijdragen aan duurzame energieopwekking en kansen om de lokale economie te versterken, zijn in het participatieproces ook genoemd. Grondeigenaren in de zoeklocaties geven aan overwegend positief te staan tegenover windturbines op of nabij hun gronden. Economische betrokkenheid speelt dan ook mogelijk een rol bij het draagvlak. Mede om deze reden hebben de raden eerder het belang van lokaal eigendom en lokaal profijt benadrukt.  

Lees meer »

Perspectiefnota gemeente Gorinchem: keuzes maken voor een duurzame toekomst

Het college van gemeente Gorinchem presenteert de Perspectiefnota (PPN) 2025-2028. In de PPN kijkt het college vooruit naar de komende jaren en legt het college keuzes aan de gemeenteraad voor. Dit jaar is het nodig om stevige keuzes te maken vanwege grote financiële uitdagingen. Ondanks deze uitdagingen wil het college blijven investeren in wat de stad uniek maakt en wat nodig is voor een duurzame toekomst. De komende weken vinden gesprekken plaats met de gemeenteraad over de voorgestelde keuzes. 

Financiële uitdagingen

Gemeenten in het hele land worden geconfronteerd met onvoldoende financiële middelen vanuit de Rijksoverheid, zelfs voor taken die hen door het Rijk zijn opgelegd. De PPN laat dan ook zien dat gemeente Gorinchem zich, net als veel andere gemeenten, voor moet bereiden op financieel uitdagende tijden. Daarnaast is de gemeente in de afgelopen periode geconfronteerd met grote financiële tegenvallers. In 2023 bleek het noodzakelijk te zijn om een nieuw zwembad te bouwen. En bij het opstellen van de PPN werd duidelijk dat voor het onderhoud van wegen fors meer geld nodig is. Via samenwerkingsverbanden zoals de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het samenwerkingsverband van middelgrote gemeenten (M50), blijft Gorinchem pleiten voor voldoende financiële middelen om belangrijke maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, zoals zorg, onderwijshuisvesting, woningbouw, bestaanszekerheid en de energietransitie.

Zorgvuldige afwegingen

Het college voelt de verantwoordelijkheid om een sluitende en verantwoorde begroting op te stellen in de tweede helft van dit jaar voor de periode 2025-2028. Wethouder Marjo Molengraaf: “Onze financiële situatie vraagt om zorgvuldige afwegingen. In de Perspectiefnota stellen we maatregelen voor die extra inkomsten kunnen opleveren of kosten kunnen verminderen. Hoewel deze maatregelen soms pijnlijke keuzes met zich meebrengen en inwoners een aantal zaken de komende jaren in hun portemonnee gaan voelen, zijn ze essentieel voor een gezonde financiële toekomst van onze stad.”

Voorgestelde maatregelen

Enkele maatregelen die het college in de PPN voorstelt om de inkomsten te vergroten, zijn het verhogen van de parkeertarieven in de binnenstad en het verhogen van de toegangsprijs voor het zwembad. Daarnaast stelt het college voor om de Onroerendezaakbelasting niet alleen te indexeren, maar ook met 5% te verhogen. Mensen die de stad bezoeken dragen bij via het betalen van toeristenbelasting, die in 2025 extra wordt verhoogd.

Om kosten te besparen of te verminderen wordt onder andere ingezet op het efficiënter inzetten van mensen en middelen zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie. Het college blijft zich inzetten voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed en het realiseren van LED-lampen in de openbare verlichting. Dit moet leiden tot besparingen op de energielasten. De financiële situatie zorgt ervoor dat het op dit moment niet mogelijk is om parkeergarage Kweeklust uit te breiden. Dit plan kan pas worden uitgevoerd als er meer financiële mogelijkheden zijn. 

Bespreking perspectiefnota in gemeenteraad

De perspectiefnota is 13 juni 2024 aangeboden aan de gemeenteraad van Gorinchem. Op donderdag 27 juni 2024 bespreekt de gemeenteraad de PPN tijdens een Informatie & Ontmoeting sessie (I&O). In de raadsvergadering van donderdag 11 juli 2024 vindt de besluitvorming plaats over de Perspectiefnota 2025-2028. Zie voor meer informatie www.gorinchem.nl/gemeenteraad.

Lees meer »

Examen: Misplaatst

Woensdag, de dag der dagen. Een leger aan examenkandidaten zat met knikkende knieën te wachten op dat verlossende telefoontje: geslaagd of niet geslaagd. Maar Isa uit Brakel, die had het antwoord al weken geleden gekregen. Een visioen? Een droom? Nee, een nachtmerrie. De directeur van haar school belde om te melden dat haar examen Nederlands simpelweg kwijt was geraakt. Ja, je leest het goed: kwijt. Een prestatie op zich, nietwaar?

Was het een grap? Helaas niet. Haar examen was echt onvindbaar. Het leek wel een aflevering van "Wie is de Mol?", maar dan zonder spannende ontknoping. De directeur had er slapeloze nachten van gehad, vertelde hij. Maar geen nood, hij kwam Isa troosten met een pakje chocolade. Want ja, wat helpt beter tegen een verloren examen dan een paar repen chocola, toch? Jammer genoeg kon de chocolade het examen niet vervangen. Isa moest haar Nederlands examen opnieuw doen, want helaas voor haar had de directeur geen magische bevoegdheden om dat voor haar te regelen.

Gelukkig had het gedupeerde meisje een meevaller. De cijfers van haar andere vakken waren wel op de juiste plek terechtgekomen en waren bekend. Bij één vak had ze een magere 5,3 gescoord, maar met een gemiddeld cijfer van 7 voor de rest van haar vakken stond ze er prima voor. En omdat je twee vijven mag halen, zou een 5 voor Nederlands genoeg zijn om te slagen.

Dus hier zit Isa, een verhaal rijker en een ervaring armer, wachtend op haar tweede poging. En wij, wij kunnen alleen maar hopen dat dit keer haar examen niet weer in rook opgaat. Want zoals de directeur al zei: “We kunnen wat er gebeurd is helaas niet herstellen, maar we kunnen wel de pijn iets verlichten.” En dat deden ze, met chocola.

Lees meer »

Zomerse Lunchconcerten

De zomerse lunchconcertenreeks in de Grote Kerk start op woensdag 26 juni met een optreden van Heleen de Witte, Rob van Heck en Paul Groos. Zij presenteren het programma 'Mythisch met Muziek'. Elke week tot en met 11 september kun je genieten van gratis lunchconcerten van 12.15 tot 13.15 uur.

Lees meer »
12 juni 2024

Aanpak Grof Huisvuil

Het is goed om te zien dat D66 actief oplossingen zoekt voor het probleem van grofvuil in Gorinchem. Een uitgebreid artikel hierover is te vinden in De Stad Gorinchem. Het voorstel van D66 om de frequentie te verhogen waarin inwoners kosteloos grofvuil kunnen aanbieden, en het idee van maandelijkse ophaalrondes, zijn interessante opties die zeker verdere verkenning verdienen.

Het verkrijgen van statistieken over de ophaalrondes en de kosten kan helpen bij het maken van geïnformeerde beslissingen over hoe het afvalbeheersysteem verbeterd kan worden. Het is belangrijk dat er een balans wordt gevonden tussen het gemak voor de inwoners en de haalbaarheid voor de gemeente om deze diensten te leveren.

Hopelijk zal de dialoog tussen D66, andere partijen en de gemeente leiden tot effectieve maatregelen die het probleem van grofvuil aanpakken en bijdragen aan een schoner en aangenamer Gorinchem. Het is essentieel dat alle betrokken partijen samenwerken om een duurzame oplossing te vinden die zowel praktisch als milieuvriendelijk is.

Lees meer »

Burendag 2024

Gorinchem is een stad waar iedereen kan en mag participeren. Daarom streven we naar aangename en veilige wijken en buurten. Op 28 september vieren we Burendag, een uitgelezen gelegenheid om elkaar beter te leren kennen, samen te komen en ons in te zetten voor een prettige, leefbare wijk.

Lees meer »