Gemeenteraad Gorinchem geeft ‘akkoord’ op voorlopige lijst zoeklocaties windenergie

Gepubliceerd op 6 december 2023 om 11:53

Dinsdag 28 november 2023 heeft de gemeenteraad van Gorinchem in een gezamenlijke raadsvergadering met Molenlanden akkoord gegeven op de voorgestelde lijst van zes mogelijke zoeklocaties voor windenergie in de Alblasserwaard.

De gemeenteraad van Molenlanden maakt nog een tussenstap. De Molenlandse raad heeft een instemmingsverzoek gedaan aan provincie Zuid-Holland. Pas na een voorlopige instemming van de provincie op de voorlopige lijst zoeklocaties windenergie en een daaropvolgend positief besluit van de raad van Molenlanden start het participatietraject. Tijdens de gezamenlijke raadsvergadering werden moties aangenomen waar de colleges van beide gemeenten mee aan de slag gaan.

Moties en amendement

De essentiële randvoorwaarde van de raad van Molenlanden is dat het betrekken van inwoners bij het kiezen van een mogelijke locatie pas start als provincie Zuid-Holland aangeeft welke van de voorgestelde zoeklocaties op groen licht van de provincie kunnen rekenen. Gedeputeerde Staten kunnen een brief verwachten waarin die uitdrukkelijke eis van de gemeente is verwoord. 

De raad in Gorinchem diende een motie in waarin het het college oproept zich maximaal in te spannen om het aantal windmolens bij Groote Haar uit te breiden met nog één of twee molens. Vanuit de gemeenteraad van Molenlanden werd een motie aangenomen met als uitgangspunt het aantal windmolens op Molenlands grondgebied te beperken tot vier. In beide raden werd ook een aantal moties aangenomen die ingaan op de tijdelijkheid van toekomstige vergunningen voor windenergie en op de leveringszekerheid van opgewekte elektriciteit. De colleges gaan met de moties aan de slag in afwachting van de besluitvorming van de gemeenteraad van Molenlanden. 

Participatie op weg naar definitieve locaties

Voor beide gemeenteraden geldt dat ze een akkoord gaven op de voorgestelde participatieaanpak. Participatie met inwoners en ondernemers gaat verlopen via werk- en klankbordgroepen. Daarnaast worden gesprekken gevoerd met grondeigenaren en mogelijke initiatiefnemers die interesse hebben in windenergie. Inwoners, ondernemers, grondeigenaren of andere belanghebbenden uit Gorinchem en Molenlanden die betrokken willen worden in het participatieproces kunnen zich melden via duurzaam@gorinchem.nl

Voorgestelde locaties

De colleges van Gorinchem en Molenlanden stelden begin november zes locaties voor het plaatsen van windturbines aan de gemeenteraden voor. Vijf locaties liggen in de gemeente Molenlanden, onder meer langs de A27 en langs de N214, in het midden en zuidwesten van de gemeente. Eén locatie bevindt zich ten noorden van Gorinchem, grotendeels op Gorinchems grondgebied. Bij de keuze van de voorgestelde locaties zijn natuurgebieden en erfgoed vermeden. Daarnaast is geprobeerd de impact op open landschappen zo beperkt mogelijk te houden. Uiteindelijk zijn naar verwachting een of twee locaties nodig om zes tot tien windturbines te plaatsen die samen ruim een kwart van het huidige elektriciteitsverbruik in Gorinchem en Molenlanden zouden kunnen opwekken. 

Provincie Zuid-Holland betrokken

De gemeenteraden stellen medio 2024 de definitieve locaties voor windturbines vast. Provincie Zuid-Holland wordt aangeschreven om te reageren op de voorgestelde zoeklocaties. Zij gaat locaties opnemen in een PlanMER-studie die in 2024 wordt uitgevoerd. In het afwegingsproces tot nog toe heeft de provincie al volop meegedacht, zodat het provinciale beleid zo goed mogelijk is meegenomen.

Regionale Energiestrategie Alblasserwaard

Gorinchem en Molenlanden werken samen met provincie Zuid-Holland en waterschap Rivierenland aan de Regionale Energiestrategie (RES) Alblasserwaard. De overheden zien het opwekken van 1.150 terajoule hernieuwbare energie, bestaande uit 51% zon en 49% wind, als essentiële onderdelen van het zogenaamde RES-bod uit 2021. De huidige verkenning naar nieuwe zoekgebieden voor windenergie is onderdeel van een bredere inspanning om bij te dragen aan de landelijke klimaatdoelen en voor het realiseren van energiezekerheid voor de Alblasserwaard. Naast het realiseren van meer windenergie zijn de RES-partners ook bezig met het uitvoeren van een ambitieus programma zon-op-dak, energiebesparing, netcapaciteit en innovaties op het gebied van duurzaamheid. 

Meer informatie

Meer informatie over de windverkenning vindt u op de pagina Verkennen windenergie in Gorinchem