Verkennen windenergie in Gorinchem

Gepubliceerd op 14 februari 2024 om 10:13

Gemeente Gorinchem werkt samen met gemeente Molenlanden aan de Regionale Energiestrategie (RES) Alblasserwaard. Voor de opwekking van duurzame elektriciteit draagt windenergie 49% bij aan het totale bod. Dit is 564 TJ. Op dit moment is 18% van ons RES-bod voor

 windenenergie gerealiseerd door de stroomopwekking van het bestaande windpark Giessenwind en zit 13% in de pijplijn door middel van windpark Groote Haar in Gorinchem. Voor de realisatie van de  resterende ambitie voor wind (69% van ons bod, 389 TJ) zijn 6 tot 10 grote windturbines nodig.

Voortgang opwekking elektriciteit met windenergie

Tot eind 2022 zijn de zoekgebieden A15 Oost en Avelingen verkend. A15 Oost is komen te vervallen omdat het te dicht bij een woonwijk staat. Eind 2022 is besloten om ook voor Avelingen een pas op de plaats te maken. De RES-partners hebben afgesproken om tot eind 2023 te zoeken naar reëel haalbare alternatieve locaties om het windbod uit RES 1.0 te kunnen realiseren. Locatie Avelingen is als terugvaloptie benoemd voor als de gezamenlijke verkenning geen nieuwe windlocaties oplevert. 

Plan van aanpak

De RES-partners hebben afgesproken om te zoeken naar reëel haalbare alternatieve locaties om het windbod uit RES 1.0 te kunnen realiseren. Locatie Avelingen is wel als terugvaloptie benoemd voor als de gezamenlijke verkenning geen nieuwe windlocaties oplevert. Voor het zoeken naar locaties zijn door de gemeenteraad op 25 mei 2023 uitgangspunten vastgesteld.

Lijst met mogelijke zoeklocaties

De uitgangspunten zijn met een enquête voorgelegd aan de omgeving en voorzien van een weging. Een brede technische verkenning heeft vervolgens geleid tot een lijst met mogelijke zoeklocaties voor windenergie. Deze lijst was op 8 november 2023 bekend. De gezamenlijke raadsvergadering (Gorinchem en Molenlanden) hierover was al op 28 november 2023:

  1. De gemeenteraad van Gorinchem nam het gezamenlijke raadsvoorstel aan, in de gecombineerde raadsvergadering van 28 november 2023.
  2. De raad van Molenlanden nam in diezelfde vergadering een amendement aan waarin werd gevraagd om een reactie van de provincie. De raad van Gorinchem formuleerde een vergelijkbaar verzoek in de vorm van een motie.
  3. De provincie heeft in een antwoordbrief laten weten het voorgestelde proces te steunen. 
  4. De raad van Molenlanden heeft op 23 januari 2024 ingestemd met een nadere verkenning van de locaties.

Kaart voorlopige zoeklocaties

Er zijn zes voorlopige zoeklocaties aangewezen om verder te onderzoeken (waarvan vijf in Molenlanden). Uiteindelijk zijn er naar verwachting één tot twee locaties nodig om het bod uit de RES te realiseren. Op de kaart ziet u de locaties.

Het doel van de verkenning is het onderzoeken of er reële en alternatieve locaties zijn voor Avelingen. Mochten die er niet zijn dan is Avelingen de terugvaloptie. Wel is het zo dat Avelingen alleen niet genoeg is om het volledige windbod te halen. Er moeten dus in ieder geval één tot twee locaties voor windmolens bijkomen in onze regio.

Inwoners raadpleging

Met het traject van de raadpleging voor de komende periode stemden beide gemeenteraden op 28 november 2023 al in. De komende maanden betrekken we inwoners en ondernemers van de Alblasserwaard intensief bij de verkenning. De raadpleging bestaat uit een brede online raadpleging en werkgroepen waarin omwonenden en ondernemers rondom de zes locaties het lokale perspectief inbrengen. Een klankbordgroep, waarin regionale belangenorganisaties zitten, en de werkgroepen kijken mee bij de formulering en interpretatie van de online raadpleging.

In deze fase wordt ook verkend wat de ontwikkelkansen per locatie zijn. Er wordt bekeken welke eventuele plannen er zijn voor de locaties. Daarnaast worden grondeigenaren geïnformeerd over de uitgangspunten die de raden ten aanzien van ontwikkelplannen hebben geformuleerd. Uitgangspunt is dat iedereen in de omgeving kan meeprofiteren van eventuele windmolens. Bijvoorbeeld via financiële participatie, een omgevingsfonds of een omwonendenregeling. En te denken valt aan het lokaal gebruiken van opgewekte elektriciteit.

Meedoen of meeweten?