Gemeente Gorinchem neemt stappen om cultureel erfgoed te beschermen

Gepubliceerd op 28 juni 2024 om 13:58

De Gemeente Gorinchem heeft aangekondigd dat zij zich inzet voor de bescherming, het behoud en de versterking van cultureel erfgoed in de stad. In het kader hiervan wil de gemeente verschillende panden en objecten aanwijzen als gemeentelijk monument en beeldbepalend pand. Deze aanwijzing geldt voor panden en objecten die een belangrijke rol spelen in de lokale geschiedenis en cultuur.

Start van het proces

In mei 2021 is de gemeente begonnen met het proces om panden en objecten als gemeentelijk monument of beeldbepalend pand aan te wijzen. Dit gebeurt volgens de Verordening fysieke leefomgeving 2021.

Procedure

Voordat een pand of object officieel wordt aangewezen, volgt de gemeente een strikte procedure. De beoordeling of een pand in aanmerking komt, is gebaseerd op verschillende criteria:

  • Cultuurhistorische waarden
  • Architectuur- en kunsthistorische waarden
  • Situationele en ensemblewaarden
  • Gaafheid en herkenbaarheid
  • Zeldzaamheid

In 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders een lijst vastgesteld met mogelijke gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden. Deze lijst is beschikbaar op gorinchem.nl/erfgoed, waar ook een kaart te vinden is met een overzicht van de panden.

Aanwijzingstraject

In 2021 hebben eigenaren en zakelijk gerechtigden een ontwerpbesluit ontvangen waarin het voornemen werd uitgesproken om hun panden of objecten aan te wijzen als gemeentelijk monument of beeldbepalend pand. Zij konden tegen dit besluit een zienswijze indienen. Met het verzenden van dit ontwerpbesluit trad de voorbescherming in werking, wat betekent dat de panden al beschermd worden tegen sloop, verstoring of verminking.

Geen zienswijze ingediend

In 2022 zijn veel panden, terreinen of bouwwerken waarvoor geen zienswijze was ingediend, officieel aangewezen als gemeentelijk monument of beeldbepalend pand.

Wel zienswijzen ingediend

Voor panden of objecten waartegen wel zienswijzen zijn ingediend, heeft de behandeling langer geduurd door beperkte ambtelijke capaciteit. De gemeente heeft deze zienswijzen inmiddels weer opgepakt en behandeld.

Herstelprocedure

Als een ontwerpbesluit naar een verkeerd adres of niet-actuele eigenaar is gestuurd, wordt dit ontwerpbesluit opnieuw verstuurd naar het juiste adres en/of eigenaar. Dit leidt tot een herstelprocedure.

Genomen besluiten

Recent heeft het college van burgemeester en wethouders diverse besluiten genomen:

  • Twee objecten langs de dijk die een relatie hebben met de Nieuwe Hollandse Waterlinie voorlopig niet aan te wijzen als gemeentelijk monument.
  • De zienswijzennota's "Aanwijzing gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden" vast te stellen.
  • De zaken of terreinen genoemd in deze zienswijzennota's aan te wijzen als gemeentelijk monument of beeldbepalend pand.
  • De zaken of terreinen waartegen geen zienswijzen zijn ingediend aan te wijzen als gemeentelijk monument of beeldbepalend pand (na herstelprocedure).

Communicatie naar eigenaren en zakelijk gerechtigden

Na de besluitvorming worden eigenaren en zakelijk gerechtigden via een definitief aanwijzingsbesluit per brief op de hoogte gebracht. Tegen dit besluit kan een bezwaarschrift worden ingediend.

Register

Alle gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden worden uiteindelijk opgenomen in een openbaar monumentenregister of beeldbepalende pandenregister. Dit register, dat ook via de gemeentelijke website toegankelijk zal zijn, geeft inzicht in de status van elk pand en de redenen voor deze status.

Met deze maatregelen zet de Gemeente Gorinchem een belangrijke stap in het behoud van haar cultureel erfgoed.

360 graden foto - Linker toets muis ingedrukt houden en cursor over foto bewegen