Jaarrekening 2021: college sluit periode af met positief resultaat

Gepubliceerd op 25 mei 2022 om 15:04

De jaarrekening van de gemeente Gorinchem over het jaar 2021 laat ondanks de coronacrisis een positief netto-resultaat zien van € 1,8 mln. Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. De jaarrekening 2021 is de laatste uit de afgelopen collegeperiode.

Investeren in nieuwe ambities en opdrachten 

Dick van Zanten, wethouder financiën: “Door de coronacrisis verliep ook 2021 anders dan (financieel) gepland. Er moesten noodgedwongen veel extra kosten gemaakt worden. Maar mede door de compensatiemaatregelen van de Rijksoverheid leidde dit niet tot financiële problemen. De jaarstukken laten dan ook een positief netto-resultaat zien. Daar ben ik trots op.

In 2021 hebben we ondanks de lastige periode mooie dingen bereikt voor onze stad. De ANWB wees Gorinchem aan als allermooiste vestingstad van Nederland. En dat effect zien we terug in de bezoekersaantallen die in rap tempo opliepen. Ook kijken we met gepaste trots terug op de veerkracht die de organisatie toonde. Online werken bleef de norm en de basisorganisatie draaide met aangepaste protocollen en nieuwe vormen van informatievoorziening. Tegelijkertijd investeerden we volop in de realisatie van nieuwe ambities en opdrachten: de oprichting van coöperatie i-lab met onderwijspartners en bedrijfsleven, Regionale Energiestrategie, Transitievisie Warmte en de visie op dienstverlening Gastvrij Gorinchem. Ook werden een groot aantal andere projecten opgepakt of voortgezet. De resultaten zijn terug te zien in onze jaarstukken.”

Bestemmingen en grondexploitaties

Het resultaat voor bestemmingen kwam uit op € 9,6 mln. positief. Grondexploitaties leverden een voordeel op van circa € 2,9 mln. Dit bedrag wordt gespaard voor toekomstige investeringen in de infrastructuur van de stad.

Middelen behouden

Voor circa € 3 mln. willen we budgetten doorschuiven naar 2022. Door de coronacrisis konden diverse werkzaamheden niet worden uitgevoerd. Het college van B&W vraagt aan de gemeenteraad om deze middelen te behouden voor 2022, zodat we deze werkzaamheden alsnog kunnen uitvoeren.

Sociaal domein

Wethouder Van Zanten: “In het sociaal domein is een (incidenteel) overschot  van zo’n € 2mln. Door de coronapandemie zijn ontwikkelingen en projecten niet of in mindere mate doorgezet. Voor de jeugdzorg hebben we extra middelen van het Rijk ontvangen. Deze middelen worden de komende jaren ingezet en toegevoegd aan onze reserve. Tegelijkertijd verwachten we de komende jaren een toenemende druk op diverse onderdelen van het sociaal domein. Samen met onze partners kijken we naar mogelijkheden en kansen bij de uitvoering van de sociaal domein taken. Daarnaast zijn gemeenten met het Rijk in gesprek voor voldoende financiering voor dit taakveld voor de komende jaren.”

De gemeenteraad bespreekt de jaarstukken over 2021 op 23 juni 2022. 

Samenvatting en uitgebreide jaarstukken

In de samenvatting - Jaarstukken in een Oogopslag (JIEO) - is te lezen wat de gemeente aan inkomsten ontving en heeft uitgegeven in 2021. De uitgebreide jaarstukken, JIEO en de stresstest zijn op de website van gemeente Gorinchem te lezen en worden maandag 30 mei 2022 gepubliceerd op de speciale digitale omgeving voor de jaarstukken.