Resultaten Burgerpeiling: prettig wonen in Gorinchem

Gepubliceerd op 27 september 2023 om 13:50

De resultaten van de Burgerpeiling 2023 zijn bekend. Het beeld dat uit de peiling naar voren komt, is dat Gorcumers over het algemeen tevreden zijn over het wonen in de vestingstad en met hetgeen de gemeente voor hen betekent. Toch blijven er ook aandachtspunten. Die punten sluiten aan bij nieuw ontwikkeld beleid en al in gang gezette verbetertrajecten.

Maatschappelijke thema’s

De Burgerpeiling, een landelijk meetinstrument voor gemeenten, vond in april en mei 2023 plaats. Ruim 5.500 inwoners ontvingen een vragenlijst. De vragen gaan over vier belangrijke maatschappelijke thema’s: woon- en leefklimaat, relatie inwoner-gemeente, gemeentelijke dienstverlening en zorg en welzijn. Inwoners geven gemeente Gorinchem als rapportcijfer een 6,5. Het totaaloordeel ten opzichte van twee jaar geleden valt daarmee iets lager uit. Dit is een landelijke trend zo blijkt. Andere gemeenten met een vergelijkbaar inwoneraantal, tussen de 25.000 tot 50.000 inwoners, krijgen hetzelfde rapportcijfer als Gorinchem.

Burgemeester Melissant:

“We vinden het belangrijk om te weten wat inwoners van ons als gemeente vinden. De Burgerpeiling geeft aan hoe we er voor staan. Ik ben blij dat inwoners aangeven dat het prettig wonen is in de allermooiste vestingstad. Uiteraard zijn er ook aandachtspunten voor ons als gemeente. Daar gaan we de komende periode verder mee aan de slag.”

Positieve punten en aandachtspunten

Als het gaat om het woon- en leefklimaat voelt 75% of meer van de inwoners zich thuis in zijn of haar buurt.  Woont in een huis dat past bij hun situatie en vindt dat buurtbewoners op een prettige manier met elkaar omgaan. Aandachtspunt voor de gemeente is het geven van ruimte aan en het helpen bij ideeën en plannen voor de buurt. Ook zien inwoners graag dat ze mogen meedenken bij plannen, activiteiten en voorzieningen. De resultaten laten zien dat de bereidheid van inwoners om zich in te zetten voor de vitaliteit van hun buurt en het welzijn van anderen groot is.

Over gezondheidsvoorzieningen en winkels voor het doen van de dagelijkse boodschappen is het merendeel van de inwoners tevreden. Ontmoetingsplekken en culturele voorzieningen verdienen echter meer aandacht. Op het gebied van dienstverlening geven de meeste inwoners aan makkelijk een vraag te kunnen stellen of een aanvraag te kunnen regelen bij de gemeente. De tijdige afhandeling van meldingen verdient wel meer aandacht. Voor diverse uitkomsten van de peiling geldt dat ze aansluiten bij nieuw ontwikkeld beleid en al in gang gezette verbetertrajecten. Daar wordt de komende jaren verder aan gewerkt.

Landelijke trend

Een opvallende trend is dat de waardering voor de inspanningen van gemeenten landelijk wat is afgenomen in vergelijking met de periode vóór de coronapandemie. Er is sprake van een groeiende kritische houding van inwoners ten opzichte van de overheid. Daarnaast zijn grote maatschappelijke ontwikkelingen zoals de oorlog in Oekraïne, stijgende prijzen en inflatie en de naweeën van de coronacrisis mogelijk van invloed geweest op de antwoorden die inwoners hebben gegeven.

Onderzoeksrapport

De gemeenteraad bespreekt de resultaten van de Burgerpeiling op donderdag 5 oktober tijdens een I&O sessie. Het volledige onderzoeksrapport is terug te vinden op de website van de gemeente:

https://www.gorinchem.nl/bestuur-organisatie/burgerpeiling

Achtergronden Burgerpeiling

De Burgerpeiling is een landelijk gevalideerde standaard voor burgeronderzoek waarmee gemeenten de mening en de betrokkenheid van inwoners meten. Op basis van een steekproef wordt een groep inwoners van 18 jaar en ouder gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Zo komen gemeenten te weten hoe ze er voor staan. Het onderzoek wordt om de twee jaar gehouden en uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau. De resultaten van de Burgerpeiling worden gepubliceerd op de website Waarstaatjegemeente.nl.