Gemeente Gorinchem intensiveert inspanningen voor woningbouw

Gepubliceerd op 21 maart 2024 om 18:13

Gemeente Gorinchem zet zich al enige tijd in voor een versnelde aanpak van de woningbouw om te voldoen aan de groeiende vraag naar betaalbare woningen. De gemeente is vastbesloten om ondanks alle (landelijke) uitdagingen die op het gebied van woningbouw spelen, plannen om te zetten in concrete projecten. 

Zo wordt ingezet op het toevoegen van meer woningen aan de woningvoorraad, zowel door nieuwbouw als door transformatie, en het beter benutten van de bestaande woningvoorraad.

Eva Dansen, wethouder Wonen: “We blijven zoeken naar mogelijkheden om sociale huurwoningen aan de planvoorraad en het woningbestand toe te voegen. Ook zetten we in op het toevoegen van andere soorten woningen om aan onze lokale behoefte en aan de ambities van het Rijk te kunnen voldoen. Met het toevoegen van plancapaciteit worden er (nog) geen woningen opgeleverd. Het is daarom belangrijk om focus te houden op realisatie van plannen. We werken hier hard aan. Al heeft de gemeente hier vanwege haar veelal faciliterende rol slechts beperkte invloed op.”

Sociale huurwoningen

De afgelopen jaren heeft de gemeente zich samen met Poort6 ingezet om het aantal sociale huurwoningen in de plannen te vergroten. Er zijn flinke stappen gezet met de bouw van 76 sociale huurwoningen aan de Van Zomerenlaan. Daarnaast zit er voortgang in de herstructureringsplannen voor de Haarwijk-Oost en de Gildenwijk. In 2025 worden 32 sociale huurappartementen in Hoog Dalem toegevoegd.

Groei woningvoorraad

Met een gemiddelde groei van 1,5% ten opzichte van 0,8% in de provincie Zuid-Holland laat de woningvoorraad in Gorinchem de laatste jaren een mooie groei zien. Voor 2024 verwacht de gemeente dat ongeveer 200 woningen aan de bestaande woningvoorraad worden toegevoegd. De gemeente realiseert zich echter dat de genomen stappen nog niet voldoende zijn. Behalve door nieuwbouw kunnen ook woningen worden toegevoegd door transformatie en het beter benutten van de bestaande woningvoorraad.

Toevoegen, beter benutten en splitsen

Samen met Poort6 wordt bekeken of er mogelijkheden zijn voor het realiseren van flexwoningen. Zowel in de binnenstad als buiten de binnenstad wordt het splitsen van woningen of het transformeren van gebouwen in appartementen bekeken. Dit is maatwerk waarbij het gebouw, de omgeving en parkeren een rol spelen. Mede vanwege de leefbaarheid is het belangrijk dat voldoende differentiatie en eengezinswoningen blijven. De gemeente is bezig met het opstellen van beleid en regels om zo op verantwoorde wijze woningen toe te voegen. Daarnaast is ook het bevorderen van de doorstroming van senioren belangrijk. Bijvoorbeeld door het zorgen voor een aantrekkelijk aanbod van seniorenwoningen en het bieden van hulp bij verhuizen. Met partners in de stad waaronder Poort6 wordt besproken welke maatregelen in Gorinchem het beste toegepast kunnen worden.

Samenwerking cruciaal

Wethouder Eva Dansen: "Het is cruciaal dat we als gemeente samenwerken met alle betrokken (lokale) partijen, bouwbedrijven en in het bijzonder met woningcorporatie Poort6. Alleen dankzij een goede samenwerking kunnen we de woningbouw in Gorinchem versnellen en zorgen voor een divers en vooral ook betaalbaar woningaanbod voor onze inwoners.”

Woningbehoefteonderzoek

Op dit moment wordt samen met Poort6 een nieuw lokaal woningbehoefteonderzoek uitgevoerd. Er wordt gekeken naar de lokale behoefte aan woningen en hoe dit zich verhoudt tot de bestaande woningvoorraad en de landelijke ambities. Op basis hiervan wordt het woningbouwprogramma en de lokale inzet verder ingevuld. Naast de economische situatie hebben bijvoorbeeld procedures, tekort aan materialen en personeel in de bouw, grotere sloopaantallen en het opleveren van grotere complexen invloed op de woningbouwcijfers. Dit is landelijke het geval en hier heeft ook Gorinchem mee te maken.

foto: GP-buro