Gorinchem-Noord vastgesteld als windlocatie

Gepubliceerd op 11 juli 2024 om 09:23

Molenlanden verkent alternatieven voor grote windturbines

Tijdens de gecombineerde raadsvergadering op 9 juli 2024 hebben de gemeenteraden van Molenlanden en Gorinchem besloten om locatie S (Gorinchem-Noord en deels in Molenlanden) aan de provincie voor te dragen als zoeklocatie voor windenergie in de Alblasserwaard.  De raad van Molenlanden wil daarnaast alternatieven onderzoeken voor grote windturbines.

Windverkenning

De gemeenten Gorinchem en Molenlanden onderzoeken waar in de regio meer windenergie opgewekt kan worden. Het doel van de windverkenning is om te onderzoeken of er reële en alternatieve locaties voor windturbines zijn aan te wijzen in plaats van windzoeklocatie Avelingen. In november 2023 en januari 2024 stelden de raden een lijst van zes mogelijke zoeklocaties en een participatieplan vast. Locatie J ligt in het zuidwesten van Molenlanden. Locaties K, L2 en M bevinden zich meer in het midden van Molenlanden. Locatie O ligt in het oosten van Molenlanden. Locatie S ligt voornamelijk in Gorinchem-Noord en voor een deel in Molenlanden.

Grote betrokkenheid van inwoners

Omdat de keuzes invloed hebben op inwoners is de afgelopen maanden gevraagd wat inwoners en ondernemers belangrijk vinden als het gaat om locaties voor windenergie in de Alblasserwaard. De betrokkenheid was groot. De adviezen van werkgroepen en maatschappelijke organisaties en de resultaten van de online raadpleging, leverden veel waardevolle informatie op. Tijdens de vergadering hebben beide gemeenteraden hun waardering uitgesproken voor de inzet van iedereen en benadrukt dat de participatie een belangrijke rol heeft gespeeld in de besluitvorming.

Verantwoordelijkheid voor energietransitie

De gemeenteraden van Molenlanden en Gorinchem erkenden dinsdagavond hun verantwoordelijkheid voor het opwekken van meer hernieuwbare energie en het faciliteren van de energietransitie. Zij blijven zich inzetten om duurzame energie op te wekken door middel van zon en wind, conform het RES-bod.

Locatie S als alternatief voor Avelingen

De gemeenteraad van Gorinchem draagt locatie S voor bij de provincie als alternatief voor Avelingen. Het college wordt verzocht om dit raadsbesluit te delen met Gedeputeerde Staten en zich te blijven inzetten om locatie Avelingen van de kaart te krijgen. (zie foto hierboven)

Geen reële en/of haalbare alternatieven voor locatie Avelingen in Molenlanden

De gemeenteraad van Molenlanden concludeert naar aanleiding van de participatie dat er geen draagvlak is voor grote windturbines in de gemeente. De raad besloot daarom dat de locaties J, K, L2, M en O niet reëel en haalbaar zijn. Alleen het Molenlandse deel van locatie S wordt aangewezen als een door de provincie te onderzoeken gebied voor windturbines.

Alternatieven onderzoeken voor opwek met grote windturbines

Molenlanden wil haar verantwoordelijkheid nemen en alternatieven onderzoeken waarmee alsnog invulling gegeven kan worden aan de duurzaamheidsopgave. Daarbij moet in ieder geval worden ingezet op het stimuleren en faciliteren van initiatieven binnen bestaande beleidskaders. De raad van Molenlanden vraagt het college alternatieven te onderzoeken en uiterlijk 1 november 2024 de resultaten hiervan te presenteren.

Rol provincie

Zoals eerder afgesproken onderzoekt de provincie de zes zoeklocaties en locatie Avelingen in het Omgevingseffectrapport (OER). Dit onderzoek is eind 2024 afgerond. Op basis van de OER en overige verdiepende onderzoeken, waaronder een Heritage Impact Assessment (HIA) en een onderzoek naar scheepsradarveiligheid op de Boven-Merwede, stelt de provincie begin 2025 een ontwerp-wijziging van de omgevingsverordening op, inclusief nieuwe windlocaties in de Alblasserwaard.

Brief over besluiten

De colleges van Molenlanden en Gorinchem sturen een brief naar de provincie om hen te informeren over de genomen besluiten en vragen hierbij ook om een reactie van de provincie.

Molenlanden wil op eigen wijze bijdrage leveren

Wethouder Jan Lock: “Ik heb de raad uitgedaagd om met concrete voorstellen en formuleringen te komen en dat is ook gebeurd. We gaan serieus onderzoeken hoe we op onze eigen wijze invulling kunnen geven aan realisatie van windenergie in Molenlanden en de provincie verzoeken dit alternatief mee te nemen in de uiteindelijke afweging''.

Gorinchem levert haar deel

Wethouder Mark de Boer: “Gorinchem neemt haar aandeel door te besluiten locatie S voor te dragen aan de provincie. We gaan er alles aan doen om deze locatie optimaal in te vullen en hebben er vertrouwen in dat de provincie niet kiest voor locatie Avelingen".

Locatie S als zoeklocatie voor windturbines

Locatie S ligt aan de rand van het Groene Hart, nabij de A27, en strekt zich uit over Gorinchem-Noord en een deel van Molenlanden. In 2021 werd locatie S al aangewezen als aandachtsgebied voor windenergie. Locatie S is gunstig gelegen vanwege de nabijheid van een toekomstig bedrijventerrein en het onderstation Arkel, wat de netinpassing vergemakkelijkt. De realisatie van deze locatie kan bestaan uit een uitbreiding van de twee reeds vergunde turbines met één of twee extra turbines, of een nieuw plan met drie grotere turbines. Initiatiefnemers waaronder energiecoöperatie De Knotwilg en Green Trust zijn hierbij betrokken en zien nog meer mogelijkheden voor optimalisatie. Verdere onderzoeken moeten duidelijkheid geven over de impact op natuur, erfgoed en geluidsoverlast voor omwonenden en of en hoe deze te minimaliseren of te compenseren.

Werkgroep S heeft op 5 juni 2024 een advies aan de raden gepresenteerd, waarin aandachtspunten zijn benoemd over gebied, geluid, gezondheid, gevaren en geld. Ook in de volgende fase blijven de gemeenten in gesprek met de omwonenden van deze locatie en worden de 5 G's meegenomen.

Avelingen

Locatie Avelingen, ook bekend als locatie U, bevindt zich bij het gelijknamige bedrijventerrein in Gorinchem. In 2021 werd deze locatie opgenomen in de RES Alblasserwaard 1.0 en begin 2023 in de Omgevingsverordening van de provincie Zuid-Holland. Eind 2022 verzocht de gemeenteraad van Gorinchem om te stoppen met deze zoeklocatie. Dit resulteerde in een bestuursovereenkomst met alle betrokken partijen waarin werd afgesproken om te verkennen of er reële en haalbare alternatieve locaties zijn voor Avelingen.

Regionale Energiestrategie Alblasserwaard

Gorinchem en Molenlanden werken samen met provincie Zuid-Holland en waterschap Rivierenland aan de Regionale Energiestrategie (RES) Alblasserwaard. Het opwekken van 1.150 terajoule hernieuwbare energie, bestaande uit 51% zon en 49% wind, is opgenomen in het RES-bod uit 2021. De huidige zoektocht naar nieuwe zoekgebieden voor windenergie draagt bij aan de landelijke klimaatdoelen en energiezekerheid voor de Alblasserwaard. Naast windenergie werken de RES-partners ook aan zon-op-dak, energiebesparing, netcapaciteit en duurzame innovaties.

Op de hoogte blijven?

Wie op de hoogte wil blijven van het verdere proces en de uitkomsten van de onderzoeken, kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief Windverkenning. Informatie over windenergie en andere programma’s uit de RES Alblasserwaard is te vinden op de websites van de gemeente Molenlanden en gemeente Gorinchem.

De ingediende moties en amendementen tijdens de raadsvergadering van 9 juli zijn te vinden bij de stukken van de raadsvergadering op de websites van Molenlanden en Gorinchem.